Chữ Hán chiếm khoảng 65% trong tiếng Nhật, vì thế bạn cần biết càng nhiều chữ càng tốt. Khi học Kanji bạn nên kết hợp với học bộ thủ, nó sẽ giúp bạn nhớ dễ dàng hơn bảng chữ tượng hình này. Một cách nhanh nhất là bạn có thể học 214 bộ thủ chữ Hán qua thơ để nhớ hết toàn bộ.

Hoạt Động Của Trung Tâm