Tiếng Nhật rất đa dạng và phong phú cả về ngôn từ lẫn cách viết. Vì vậy mà Người Nhật sẽ dùng nhiều cách để thể hiện sự hối lỗi, làm thế nào bạn có thể biết cách nói lời xin lỗi trong tiếng Nhật đúng và phù hợp với hoàn cảnh đang diễn ra.